شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

اطلاعات کامل در مورد دو جنسه ها را بدانید

اطلاعات کامل در مورد دو جنسه ها را بدانید

روان شناسان تعیین هویت جنسی افراد بر اساس اندام‌های جنسی، هورمون‌ها، نوع کروموزوم‌ها و خصایص زیست‌شناختی را جنس و تعیین جنسی فرد بر اساس رفتار، تمایلات، هیجان‌ها و همچنین هویت اجتماعی و فرهنگی را جنسیت (gender) تعریف می کنندوجود دوجنسه ها در میان مردم جامعه واقعیتی غیر قابل انکار است .