شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

عشق چیست؟

عشق چیست؟

عشق واقعی یعنی بخواهید میزان سلامتی رفاه وخوشبختی فردمقابلتان بیشتر از سلامتی ورفاه وخوشبختی خودتان باشد.عشق واقعی دوست داشتن را به همراه دارد وباعث می شود فرد به مهربانترین آدم تبدیل شود.البته در دنیا انواع عشق ها را داریم مثل عشق به خدا و عشق به کار وزندگی