شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

اطلاعاتی درباره میزان نفقه زن و فرزندان
نفقه به مفهوم تامین مخارج متداول زندگی و بر عهده کسی است که توانایی پرداخت آن را داشته باشد و طبق آنچه در قانون ذکر شده پرداخت نفقه زن در عقد دائم به عهده شوهر است.