تعبیر خواب تریاک - خوردن تریاک درخواب چه تعبیرهایی دارد
در تعبیر خواب تریاک اگر خواب ببینیم که تریاک می کشیم و اهل این کار نباشیم، در کارهایمان سستی می کنیم.
تعبیر خواب تره - بو کردن و خوردن تره درخواب چه تعبیری دارد
در تعبیر خواب تره اگر ديديد که تره از مزرعه مي چينيد يا از دکان مي خريد خودتان تدارک يک فتنه را مي بينيد و کاري مي کنيد که تلخ کامي مي آورد
تعبیر خواب ترنج - دیدن خوردن و بو کردن ترنج در خواب به تعبیر معبران
در تعبیر خواب ترنج اگر ببینی در خانه ترنج‌های فراوانی داری و آن‌ها را به کسی می‌بخشی، یـعـنـی در حق کسی خوبی می‌کنی.
تعبیر خواب ترف یا قره قوروت به روایت معبران
در تعبیر خواب ترف یا قره قوروت اگر دید ترف یا قره قوروت همی خورد ، دلیل که وام دار شود و به سبب آن غمگین شود ، که ترف به طعم ترش و به دیدار تیره است .
تعبیر خواب ترشی - تعبیر خوردن ترشی در خواب به روایت معبران
در تعبیر خواب ترشی اگر ببیند او چیزی ترش به کسی داد، دلیل که به سبب او به کسی غم و اندوه رسد.
ترسیدن - تعبیر خواب ترسیدن به روایت بزرگان
ترسیدن
در تعبیر خواب ترسیدن اگر ببینی فرشته‌ها در جائی ایستاده‌اند و تو هم از آن‌ها دچار ترس و دلهره شده‌ای، یـعـنـی در آن مکان جنگ و درگیری بوجود می‌آید
تعبیر خواب - تعبیر خواب ترسا چیست؟
در تعبیر خواب ترسا اگر مسلمانی بیند ترسا شد، دلیل که او را در راهی بدعت و گمراهی پدید آید و اعتقاد در دین مسلمانی ندارد.
تعبیر خواب ترخون - خوردن ترخون در خواب چه تعبیری دارد
در تعبیر خواب ترخون اگر ببینی ترخون داری یا اینکه کسی به تو داده است، یـعـنـی آن شخص به تو ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری).
تعبیر خواب ترنگبین یا ترنجبین - خوردن ترنگبین در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب ترنگبین یا ترنجبین اگر خواب دیدید که کسی به شما ترنجبین داد که بخورید، کسی در رفع مشکلات به شما کمک می کند.
تعبیر خواب ترازو - خراب کردن ترازو در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب ترازو اگر کسی در خواب دید که ترازو دارد، و به وزن کردن مشغول است، به حکم قضاوت و داوری مشغول می شود.
قبلی۲بعدی