تعبیر خواب تخم مرغ - خوردن تخم مرغ در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب تخم مرغ اگرخواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانه آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .
تعبیر خواب تخم کاشتن - کاشتن تخم در خاک چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب تخم کاشتن اگر بیند از آن چه کِشته بود چیزی حاصل نگردید و یا ندانست که چیست و اندک و بسیار آن ندانست، دلیل بر غم و اندوه کند.
تعبیر خواب تخمه - دیدن پوست تخمه در خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد
در تعبیر خواب تخمه اگر گر در خواب ديديد که تخمه هندوانه، يا کدو يا آفتاب گردان داريد خواب شما مي گويد خبري به شما مي رسد که به وسيله آن خود شما مي توانيد منبع خير و برکت باشيد.
تعبیر خواب تبر - گرفتن تبر در خواب چه تعبیری دارد
در تعبیر خواب تبر اگر کسی در خواب ببیند تبری در دست دارد و می خواهد درخت تازه و بارآوری را قطع کند، تعبیرش آن است که از کسی قصد اخاذی دارد
تعبیر خواب تب_خواب دائمی تب کردن چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب تب اگر ببینی تب بدنت مداوم و پیوسته است، طوریکه یک لحظه قطع نمی‌شود، یـعـنـی دائماً به گناه و فساد مشغول می‌شوی و باید توبه کنی تا از کیفر و عقوبت نجات پیدا کنی.
تعبیر خواب تازیانه -خوردن تازیانه در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب تازیانه اگر کسی خواب ببیند تازیانه در دست دارد و قصد زدن کسی را دارد، نیت انجام کار ناصوابی را دارد. اگر تازیانه از دستش افتاد، به هدف خود نمی رسد.
تعبیر خواب تاریکی - دیدن تاریکی در خواب چه تعبیرهایی دارد
در تعبیر خواب تاریکی اگر خواب ببینید در حین مسافرت با تاریکی مواجه می‌شوید، علامت آن است که به هر کاری دست بزنید، بد خواهید آورد.
تعبیر خواب تاج - گذاشتن تاج در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب تاج اگر دختر دم بختي ببيند نيم تاج يا تاج بر سر نهاده يا در دست دارد که متعلق به خودش مي باشد خواستگاري در حد عالي براي او مي آيد.
تعبیر خواب تاب دادن-دیدن تاب دراز در خواب چه تعبیری دارد
در تعبیر خواب تاب دادن اگر در خواب ببیند تاب دراز است دلیل بر یک سفر دراز دارد اگر کوتاه بود سفرش کوتاه باشد
تعبیر خواب تابستان - دیدن خواب در تابستان چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب تابستان اگر در بهار تابستان را به خواب ببیند خواب شما خبر می دهد که مشکلی برای شما پیش می آید بخصوص اگر در خواب احساس گرمی زیاد بکنید و کلافه باشید.
قبلی۳بعدی