تعبیر خواب بیابان چیست؟
تعبیر خواب بیابان و اینکه شما در بیابان سفر می کنید : غم و خجالت به همراه شما سفر می کند .در یک طوفان شن از بیابان عبور می کنید : برای یکی از نقشه های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد
تعبیر خواب بهشت چیست؟
تعبیر خواب دیدن بهشت ، نشانة يافتن دوستاني وفادار است . دوستاني كه خواستار پيشرفت شما در زندگي اند . اگر ملوانان چنين خوابي ببينند ، نشانة دانستن اميدهاي درخشان و پيروزي و موفقيت در زندگي است .
تعبیر خواب بهار چیست؟
تعبیر خواب بهار در عالم خواب ديدن بهار و اعتدال طبيعي در بطن طبيعت نيکو است و براي بيننده خواب مبشر تعادل يا بهبود زندگي است.
تعبیر خواب به چیست؟
تعبیر خواب میوه به
تعبیر خواب میوه به این است که از شخصی بزرگ و رئیس و سرور خیر و منفعت می‌بینی و همچنین تعبیرش این است که تو را تحسین و ستایش می‌کنند،‌‌‌‌‌ ولی بعضی دیگر می‌گویند تعبیرش فرزند می‌باشد، ‌‌‌‌‌
تعبیر خواب بو چیست؟
تعبیر خواب بو: برای ما بوها یادآور شرایط و یا اشخاص خاصی هستند، رایحه‌های مختلف ما را به خود جذب می‌کنند، پس می‌زنند، به ما آرامش می‌بخشند و یا آزارمان می‌دهند،
تعبیر خواب جغد خرد، بینش، جادو، آگاهی و تقوای زیاد است. تعبیر خواب شنیدن صدای جغد ناامیدی و مرگ است. ذهن ناخودآگاه شما ممکن است تلاش کند توجه شما را جلب کند
تعبیر خواب بوق :چنان چه ببینی مرده ای از خویشان خودت برای شما بوق میزند و توجه تان به او جلب می شود خوب نیست و به نشانه ی نزدیک شدن زمان مرگ است ، و اگر خودت برای مرده ای بوق زدی نیکوست و نشان دهنده ی افزایش طول عمر است.
تعبیر خواب بوسه چیست؟
تعبیر خواب بوسه: اگر در خواب مشاهده کنید که در حال بوسیدن فردی هستید که در دنیای واقعی، علاقه‌ی زیادی به او دارید، باید بدانید که فرد مورد علاقه، اشاره به بخش بزرگی از انگیزه‌های شما در زندگی دارد.
تعبیر خواب بوزینه چیست؟
دیدن بوزینه در خواب، نشانه آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می‌کنند. اگر دختری خواب بوزینه ببیند، نشانه آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند.
تعبیر خواب بنفشه چیست؟
تعبیر خواب بنفشه: بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامي براي زن، غم است و جدائي و اين مطلقا با رنگ بنفش و تيره اين گل زيبا ارتباط مي يابد و در عين حال زيبايي اش و تعادلي که پروردگار خالق جهان در ترکيب اجزا و رنگ هاي تشکيل دهنده آن به کار گرفته است که بي ترديد
قبلی۸بعدی