تعبیر خواب پستان یا سینه
در تعبیر خواب پستان یا سینه ديدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنچم: برادران – امام جعفر صادق علیه السلام
تعبیر خواب دکتر - تعبیر خواب پزشک
در تعبیر خواب پزشک (دکتر) اگر خواب دیدید که با پزشک ازدواج کردید تعبیرش این است که یک خبر غیر منتظره و شگفت انگیزی در آینده خواهید شنید.
تعبیر خواب پری - دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب پری اگر به خواب دید که در میان پریان است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود.
تعبیر خواب پروانه - دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب پروانه نشان دهنده طول عمر، هوس و شادی است. بعضی معبران می گویند که نشان از مردی نادان است
تعبیر خواب پرواز کردن به تعبیر بزرگان
در تعبیر خواب پرواز کردن اگر بيند چون مرغ از جائي به جائي مي پريد، دليل كه به سفر رود و به قدر بلندي و پريدن وي از زمين بلندي و شرف يابد
تعبیر خواب پرنده - پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب پرنده: تخیل، شهود، ذهن، رهایی از قید و بندها، افکار یا امیدها و آرزوهای پنهان، اشتیاق برای رفتن به فراسوی محدودیت‌ها و مرزها، آگاهی گسترش یافته در رویا به صورت پرنده بزرگی که توان پرواز در ارتفاع بالا را دارد نشان داده می‌شود،
در تعبیر خواب پرستو اگر بیند پرستو در دست او بِمُرد، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند.
در تعبیر خواب پرده اگر پرده را در مقابل پنجره مشاهده کنید، باید بدانید که پنجره نشان دهنده‌ی دوره‌ای از زندگی شماست که احساس انتظار و معلق بودن را ایجاد کرده است.
تعبیر خواب پر چیست؟
در نعبیر خواب پر: اگر در خواب احساس کنید که پر داشته اید و پرهای شما ریخته یا در حال ریختن است نگران آن باشید که به شما زیان مالی وارد آید و یا به حیثیتو آبروی شما لطمه بزنند.
تعبیر خواب پابند- دیدن پابند در خواب چه تعبیری خواهد داشت؟
تعبیر خواب پابند: اگر پابند بسیار بیند، نعمت و روزی حلال است به قدر آن که دیده. اگر دید پیرزنی خروارها پابند بدو بخشید، دلیل است که مال و نعمت دنیا بیابد و به قدر آن کارش نظام گیرد.
قبلی۶بعدی