تعبیر خواب پوستین - دیدن پوستین در خواب چه تعبیرهایی دارد؟
در تعبیر خواب پوستین اگر دید پوستین سمور پوشیده داشت، دلیل که زنی توانگر خواهد.
تعبیر خواب پوست - دیدن پوست در خواب چه تعبیرهایی دارد؟
در تعبیر خواب پوست اگر در خواب پوست نرمى را لمس کنید، یعنى با جدیت به انجام کارهایتان مى‏پردازید. کندن پوست حیوانات، نشانه‏ى خوشبختى است.
تعبیر خواب پنیر - دیدن پنیر در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب پنیر اگر پنیر شما را گربه خورد و گریخت زنی حیله گر شما را فریب می‌دهد و زیان مالی وارد می‌آورد
تعبیر خواب پنبه - دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب پنبه اگر کشاورزی خواب مزرعة پنبه ببیند ، نشانة آن است که به ثروت و فراوانی دست می یابد .
تعبیر خواب پلنگ - دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب پلنگ اگر بيندگوشت پلنگ همي خورد، دليل كه درجنگ و خصومت افتد، ليكن مظفر گردد و شرف و بزرگي يابد.
تعبیر خواب پل - دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب پل نشان دهنده تصمیم های مهم در زندگی است.بعضی معبران می گویند دیدن پل در خواب نشان دهنده رویا و آرزویی دست نیافتنی است.
تعبیر خواب پشه - دیدن پشه در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب پشه اگر ببینی پشه‌های زیادی روی تو جمع شده‌اند و تو را نیش می‌زنند، یـعـنـی بر سر زبان عامه مردم خواهی افتاد و تو را غیبت کرده و ضرر و زیان می‌رسانند (زیرا پشه خون مردم را می‌مکد).
تعبیر خواب پشم - دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب پشم اگر مختصری پشم در بقچه داشته باشید پول کمی به دست می آورید و اگر عدل های بزرگ پشم را در خواب دیدید که روی هم چیده اید و دانستید که همه به خودتان تعلق دارد مال هنگفتی نصیب شما می شود.
تعبیر خواب پشت - دیدن مهره پشت در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب پشت اگر ببینی پشت تو زخمی شده است، یـعـنـی کسی که پشت و پناه تو می‌باشد دچار رنج و آسیبی خواهد شد.
تعبیر خواب پستان بند - دیدن پستان بند در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب پستان بند براي دختران جوان نويد عشق است ولي براي پسران جوان نامطلوب است. کرست نيز از پوشش هاي مخصوص خانم ها است و ديدن آن در خواب براي مردان خوب نيست.
قبلی۵بعدی