تعبیر خواب پالان خر چیست؟
اگر در خواب ببينيد که پالاني را با خود مي بريد بي آن که الاغي همراه داشته باشيد زني به شما آسيب مي رساند و رنج مي دهد و اگر بيننده خواب زن نداشته باشد مي تواند يک زن بيگانه باشد.
تعبیر خواب پاشنه پا چیست؟
تعبیر خواب پاشنه پای شما شکست و از رفتن باز ماندید خواب شما می گوید : در آینده نزدیک ، کاری ناصواب می کنید که پشیمانی می آورد و شماتت و ملامت خواهید شنید.
تعبیر خواب پادشاه چیست؟
تعبیر خواب پادشاه : در عشق با دروغ و خیانت مواجه خواهید شد .شما به دیدن پادشاه می روید : شانس
تعبیر خواب پاچه چیست؟
تعبیر خواب پاچه اگر کسي در خواب ببيند که پاچه گوسفند مي خورد از چيزي متمتع مي شود که جنبه مالي دارد و نعمتي به او مي رسد،
تعبیر خواب پا چیست؟
تعبیر خواب پا :اگر کسی ببیند یک پای خود را از دست داده نشان آن است که نیمی از دارائیش از بین می رود و چنانچه در خواب ببیند هر دو پایش را بریده اند
تعبیر خواب بیهوشی چیست؟
تعبیر خواب بیهوشی که اگر در خواب مشاهده کنید دیگران شما را به هوش مى‏ آورند، به این معنا است که دچار ضرر مالى فراوانى مى‏شوید که قادر به جبران آن هستید.
تعبیر خواب بینی چیست؟
تعبیر خواب بینی: اگر بیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گصاحب پسری صالح و درستکار می‌شود.رفت از آن شخص به او منفعتی می‌رسد. بیننده این خواب اگر زن شوهر دار باشد 
تعبیر خواب بیماری چیست؟
تعبیر خواب بیماری فسق و فجور است و کذب و دروغ. اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می‌برد خواب او می‌گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می‌گوید و خیانت می‌کند.
تعبیر خواب بیل چیست؟
دیدن بیل در خواب، بیانگر آن است که در زندگى بیشتر به کار مى‏پردازید تا به تفریحات. کار کردن با بیل در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به رفاه در زندگى سعى و تلاش زیادى خواهید کرد.
تعبیر خواب بیشه (جنگل) درختان ، زنی بود بیابانی. اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است و درختان میوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همی خورد، دلیل که زنی خواهد که اصل او بیابانی است، یا کنیزکی خَرَد که در بیابان او پرورده باشند، و از آن زن او را خیر و منفعت رسد.
قبلی۷بعدی