تعبیر خواب بز چیست؟
تعبیر خواب بز: اگر خواب ببينيد بزهاي سرگردان در اطراف مزرعه چرا مي كنند ، علامت آب و هواي موسمي و محصول فراوان است . اگر آنها را جايي ديگر ببينيد ، نشانة انجام معاملاتي محتاطانه و كسب ثروتي بيشتر است .
6 تعبیر خواب برهنگی-لخت شدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب برهنگی یک زن زشت نشانه برآورده نشدن خواسته هایش می باشد.برهنه بودن تعداد زیادی زن در خواب نشانه داشتن نظر بلند مردم روی شما است.
تعبیر خواب سبیل چیست؟
دیدن سیبیل در خواب به این معناست که افراد اطراف شما به کمک نیاز دارند. اگر در خواب دیدید که سیبیل داشتید (چه در بیداری سیبل داشتید چه نداشتید) نشانه این است که چیزی را از خودتان مخفی می‌کنید این ممکن است رازی باشد که از عزیزی مخفی کرده و یا ترسی که بایستی آن را بازگو کنید. 
تعبیر خواب برنج دیدن - دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد.
تعبیر خواب برگ- دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب برگ :اگر دختري خواب برگهاي خشك ببيند ، علامت آن است كه در مسير زندگي بي يار و تنها خواهد ماند . گاهي اوقات چنين خوابي به معناي مرگ دلالت دارد
تعبیر خواب رعد و برق- دیدن رعد و برق در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب رعد و برق دیدن رعد و برق در خوابتان بیانگر آگاهی ناگهانی، بینش، افشای روحی، حقیقت و خلوص است. تعبیر دیگر این است که رعد و برق بیانگر تغییر شوکه کننده وقایع است.
تعبیر خواب برف- دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب برف: دیدن برف در خوابتان بیانگر موانع، احساسات ابراز نشده و احساسات سرد و منجمد است. شما نیاز دارید که این احساسات و موانع را آزاد کرده و ابراز کنید.
تعبیر خواب عود-روشن کردن عود در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عود: دود کردن در خواب خوب است. اگر فقط بوي عود را استشمام کنيد حکم عطريات را دارد و اگر عود را ببينيد نشان مصاحبي است شفيق و خوب روي و خوش سيما که بهجت و سرور مي بخشد و مصاحبتش مغتنم است
بخور کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بخور
تعبیر خواب بخور: اگر دختر و پسر جواني ببينند که در خواب بخور مي کنند يا چيزي در آتش مي افکنند که بخار ايجاد مي کند و يا دود به وجود مي آورد مورد توجه قرار مي گيرند
تعبیر خواب بخشیدن-بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بخشیدن :تعبیر خواب شما به كسي پول مي بخشيد ، ناراحتي ولي فقط يك روز است تعبیر خواب به شما پول مي بخشند ،
قبلی۱۰بعدی