تعبیر خواب بنده (غلام) چیست؟
تعبیر خواب بنده: اگر کسی بنده و غلام نا بالغی را در خواب ببیند که بالغ شده آن غلام آزاد می شود .
تعبیر خواب بنا گوش چیست؟
تعبیر خواب بناگوش :در خواب منزلت و مقام بینندۀ خواب و کمی و زیادی آن نقص و فزونی منزلت و مقام است .
تعبیر خواب بلوط چیست؟
تعبیر خواب بلوط: دیدن جنگلی از درختان بلوط در خواب ، علامت آن است که در تمام مراحل زندگی پیروز و موفق خواهید بود .
تعبیر خواب بلور چیست؟
تعبیر خواب بلور: دیدن هر چیز بلوری در خواب ، نشانه فرا رسیدن درد و اندوه است و سختی در کارهای اجتماعی
تعبیر خواب بقالی (مغازه) چیست؟
تعبیر خواب بقالی: اگر ببینی بقالی می‌کنی، یـعـنـی به کسب و کار دنیا مشغول می‌شوی و به اندازه آن چه که داشته‌ای، از مال و اموال مادی چیزی به دست می‌آوری.
تعبیر خواب بغل (آغوش) چیست؟
تعبیر خواب بغل کردن (آغوش): زن یا نامزد شما، شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: تنهایی و گرفتاری و شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: عمر شما طولانی خواهد بود.
تعبیر خواب مرغابی (بط) چیست:
تعبیر خواب مرغابی :اگر خواب ببینید مرغابی های وحشی بر رودخانه ای آرام نشسته اند ، علامت آن است که از راه دریا , به مسافرتی خواهید رفت .
تعبیر خواب بستر چیست؟
تعبیر خواب بستر، به همسر مرد تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که بسترش را میفروشد، زنش را طلاق میدهد و اگر زنش بیمار باشد، از دنیا میرود.
تعبیر خواب گل تاج خروس (بستان افروز) چیست؟
تعبیر خواب گل تاج خروس، شادی و خوشحالی است، ولی تعبیر آن از جهت دین و ایمان بد می‌باشد.
تعبیر خواب بساط چیست؟
تعبیر خواب بساط: اگر بیند که بساط پاکیزه و نو داشت و بزرگ فراخ، دلیل که نعمت و مال او بسیار شود، خاصه که گسترده بیند.
قبلی۹بعدی