تعبیر خواب پیمانه - گرفتن پیمانه در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب پیمانه اگر ببینی با پیمانه چیزی را میسنجی و اندازه می‌گیری، یـعـنـی اگر اهل علم هستی، قاضی می‌شوی، ولی اگر اهل علم نیستی، برای قضاوت به قاضی محتاج خواهی شد.
تعبیر خواب پیغمبران - دیدن پیغمبران در خواب چه تعبیرهایی میتواند داشته باشد؟
در تعبیر خواب پیغمبران اگر پيغمبری را زرد و لاغر بيند دليل بر سستي دين و آشكار شدن بدعت در آن ديار بود و اگر بيند كه پیغمبری را بكشت دليل بر شكستن عهد و امانت باشد.
در تعبیر خواب پیشانی اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، در بیداری نظر کسی دیگر را در هیچ کاری قبول نمی کند و خود رای است.
تعبیر خواب پیری - دیدن پیر مرد سالخورده در خواب چه تعبیری دارد؟
در تعبیر خواب پیری اگر کسی به خواب دید پیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد.
تعبیر خواب پیرایه - دیدن پیرایه در خواب چه تعبیرهایی دارد؟
در تعبیر خواب پیرایه اگر بیند پیرایه وی اراسته است و به جواهر پوشیده است ، دلیل که به قدر آن او را مال حلال حاصل شود
تعبیر خواب پیراهن - تعبیر دیدن پیراهن در خواب چیست
در تعبیر خواب پیراهن اگر در خواب ببینید که پیراهنی را پشت و رو پوشیده اید، مورد شماتت و سرزنش قرار می گیرید.
تعبیر خواب پیاله - تعبیر دیدن پیاله در خواب چیست؟
در تعبیر خواب پیاله اگر پیاله از طلا و زر باشد و در  آن خوردنی باشد به معنی روزی حرام می باشد.
تعبیر خواب پیاز - دیدن پیاز در خواب چه تعبیرهایی دارد؟
در تعبیر خواب پیاز اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد.
تعبیر خواب پهلو - دیدن پهلو در خواب چه تعبیرهایی دارد؟
در تعبیر خواب پهلو اگر بيند او را پهلوهاي بسيار بود، دليل كه به قدر آن زنان و كنيزان واصل شود.
تعبیر خواب پول - دیدن پول در خواب چه تعبیرهایی دارد؟
در تعبیر خواب پول اگر فردی در خواب ببیند که از کسی پول می گیرد آن فرد برای شما دردسرهایی را درست می کند.
قبلی۴بعدی