تعبیر خواب بت-دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد؟(5)
اگر به لمس بت تمایل داشت، زنی فریبکار و بدکاره، او را می فریبد. اگر بتی را بر گزیده و در مقابل او سجده کرد، گرفتار هوسی تند می شود و آبرو و شخصیت خویش را به مخاطره می افکند. 
تعبیر خواب ببر-دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ببر
در تعبیر خواب ببر اگر در خواب مشاهده کنید که جلوی حمله‌ی یک ببر را می‌گیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق می‌شوید.
6 تعبیر خواب اذان-اذان گفتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب اذان در جای نامشخص این است که چیز مکروهی به او می رسد تعبیر خواب اذان برای مردم فاسق این است که او را به جرم دزدی می گیرند تعبیر خواب شنیدن اذان از مسجد هدایت مردم به سمت خداست
12 تعبیر خواب بالا رفتن( صعود) - دیدن بالا رفتن از کوه چه تعبیری دارد؟
اگر کسی ببیند درحال بالا رفتن از (کوه، نردبان، پله و...) می باشد، اگر کوه دارای شیب تند باشد، کارهایش را با سختی انجام می دهد ولی برایش پیشرفت حاصل می شود. چنانچه نردبان دارای استحکام و قدرت بود، ترقی در کارش پدید می آید. اگر از پله ها بدون خستگی بالا می رفت، کارهایش را با دقت و توانایی انجام خواهد داد.
3 تعبیر خواب باقلا - دیدن باقلا در خواب چه تعبیری دارد؟
خوردن باقلاي تر اقدام به کاري است که اندوه و کسالت مي آورد. پوست کندن باقلا برخورد با يک حادثه غير منتظره است که مي تواند بي زيان باشد اگر از آن نخوريد و از دست بنهيد. اگر در خواب ببينيم که باقلا داريم اما آن را دور ريختيم يا مصرف نکرده و به زمين نهاده و از آن چشم پوشيديم خواب ما گوياي اين است که غمي پيش مي آيد اما دامان ما را نمي گيرد و ما از آن مي گذريم و رهائي مي يابيم.
تعبیر خواب باغ - دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد؟ (9)
قدم زدن در یک باغ نشانه شادی و خوشحالی است.دیدن یک باغ پر از درخت نشانه خوشبختی است.دیدن یک باغ با گل های زیبا نشانه یک ازدواج سریع می باشد.دیدن باغ یکی از فامیل ها نشانه این است که با اینکه فعلا شرایط شما خوب نیست اما موفقیت در انتظار شماست.
تعبیر خواب بازو - دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد؟ (13)
کلیه معبران بازو را در خواب برادر یا فرزند تعبیر کرده اند و یا هر دو به این صورت که بازوی راست را برادر دانسته اند و بازوی چپ را فرزند و چنان چه بیننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست است بازوی راست بیانگر ماهیت دوستانه تان است ( مدام دوست دارید در ارتباط باشید ) و اینکه انژی مردانه دارید
تعبیر خواب باران - دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد؟ (10)
 اگر دختري خواب ببيند زير باران به خيابان مي رود و لباس او خيس و كثيف مي شود ، علامت آن است كه با بي احتياطي تسليم لذتي احمقانه مي شود و براي همين عمل مورد سوء ظن دوستان قرار مي گيرد
تعبیر خواب بادمجان - دیدن بادمجان در خواب چه تعبیری دارد؟ (4)
بادنجان نيکو نيست بخصوص اگر پوست سياه و براق داشته باشد. پوست کندن بادنجان نيز پرداختن به کاري است که ناخشنودي همراه مي آورد. نففايس الفنون تصريح دارد که خوردن بادنجان در در فصل خودش راي و انديشه و تعقل است ولي در خارج از فصل نيکو نيست.
تعبیر خواب بادام - دیدن بادام در خواب چه نعبیر دارد؟ (26)
اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته اید نشانه آنست که اندوخته ای به شما می رسد اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید ، به دست آوردن پول هم زحمت و تلاش دارد.
قبلی۱۱بعدی