لوازم آرایش را چه کسی اختراع کرد؟
چون علت بکار بردن وسایل آرایش همیشه برای این بوده است که زنان را جذاب تر کند
حمام چه زمانی اختراع شد؟
در کشور آمریکا تعداد خانه هایی که رادیو داشتند بیشتر از تعداد منازل با حمام بود ؟
خواب مصنوعی چیست؟
وقتی شخصی دارای قدرت و اختیارات باشد ( مثل پلیس و معلم یا مصادر دولتی)، میتواند اشخاص معینی را باطاعت خود وادار نماید.
از چه وقت دندان پزشکی شروع شد؟
وقتی دندان درد دارید، یاد دندانتان عیبی پیدا میکند شما میخواهید فورا اقدامی به رفع درد بکنید !
چگونه نخستین بار جراحی بکار رفت؟
درحالیکه امروزه هنوز جرأت زیادی لازم است که کسی بعمل جراحی دست بزند، مجسم کنید که اگر بی حسی وجود نداشت
عمل جراحی نخستین بار چه وقت شروع شد؟
باوجود بیمارستانهای جدید و جراحانی که قادرند تقریبا هر نوع جراحی را روی بدن انسان انجام دهند
بیمارستان چگونه به وجود آمد؟
اشکال مواظبت از اشخاص ضعیف و بیمار در اجتماع از ازمنۂ قدیم وجود داشته است.
بقراط کیست؟
در خیلی از مطب پزشکان، لوحه قاب شده ای روی دیوار مشاهده میشود که آن را قسم نامه بقراط می‌نامند.
هندسه چیست؟
هر وقت که با شکل، اندازه، و وضع شییی در فضا سرو کار داریم، با علم هندسه در گیر میباشیم.
ریاضیات را چه کسی اختراع کرد؟
ریاضیات علمی است که با ارقام، کمیت، و شکل سروکار دارد. بدون علم ریاضیات زندگی امروزی ما غیر ممکن خواهد بود.
قبلی۱۲بعدی