شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۷۷۰
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۴ - 11 November 2020
پ
اگر در خواب ببینید شیشه ای عطر دارید کـه بوی خوش می دهد اما هنوز در آنرا نگشوده و مصرف نکرده‌اید خواب شـما میگوید فرصتی نیک و بزرگ برای شـما بـه وجود می آید کـه میتوانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید.
تعبیر خواب عطر و ادکلن | دیدن خواب عطر چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب عطر و ادکلن چیست؟ 

مجله اینترنتی شاخه: در این بخش با تعبیر خواب عطر و ادکلن آشنا می‌شویم. دیدن خواب عطر و بوییدن عطر یا رایحه های خوب از خواب هایی اسـت که به ندرت دیده می شوند. بطور کلی بوییدن رایحه خوب مثل عطر و ادکلن در خواب بـه نشاط و خوشگذرانی تعبیر شده اسـت البته وقایع و موقعیت های خواب می‌توانند باعث تغییر معنی خواب شوند. در ادامه بـه بررسی تمام تعابیر و نشانه شناسی ها خواب عطر میپردازیم.

 

تعبیر خواب عطر و رایحه خوش چیست؟

تعبیر خواب عطر و ادکلن | دیدن خواب عطر چه تعابیری دارد؟

عطر در خواب نماد هدایای خوب و غیر منتظره‌ای اسـت کـه از طرف فرد غریبه‌ای بشما میرسد. اگر در خواب ببینید کـه در حال عطر خریدن هستید هشداری اسـت که نباید در خوشحالی زودگذری زندگی کنید. بوییدن عطر در خواب شادی و خوشحالی را پیشگویی میکند.  عطرهای خوشبو در خواب بیانگر آماده شدن برای دیدار با دختر مجردی را نشان می دهد که در نهایت منجر بـه ازدواج خواهد شد.

 

تعبیر خواب عطر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بویی خوش باشد ولی شـما در خوابتان آنرا نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد. عطر از جمله بوهای خوش اسـت و هر چـه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر اسـت و تعبیر خوب تری دارد. حال اگر در خواب دیدید کـه کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش میدهد برای بیننده خواب خوب اسـت نه مصرف کننده عطر.

تعبیر خواب عطر و ادکلن | دیدن خواب عطر چه تعابیری دارد؟

این خواب می گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می شود. اگر کسیکه عطر را مصرف کرده بود آشنا بودو شـما وی را بنام می‌شناختید آشنایی بشما خدمتی انجام می دهد. اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده اید خوابتان میگوید کاری می کنید کـه مردم از شـما خوب میگویند و شـما را می‌ستایند.

 

روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب مـا تعابیر خوب دارند و غالباً بـه حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر میشوند. اگر در خواب ببینید شیشه ای عطر دارید کـه بوی خوش می دهد اما هنوز در آنرا نگشوده و مصرف نکرده‌اید خواب شـما میگوید فرصتی نیک و بزرگ برای شـما بـه وجود می آید کـه میتوانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب لیوان | دیدن لیوان در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب عطر امام صادق

دیدن عطر بـه خواب بر نه و جه اسـت.

ثنای نیکو «مدح وثنا».

سخن خوش شنیدن.

علم سود بخش و نافع.

طبع نیکو «طبع وقریحه خوب».

مجلس علم.

مردی کریم وبزرگوار.

سخنی با فرهنگ «گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ».

دین پاک.

خبری خوش از دوستی شنیدن.

 

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

تعبیر خواب عطر و ادکلن | دیدن خواب عطر چه تعابیری دارد؟

بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب، علامت روبه‌رو شدن با وقایع نشاط آور اسـت. اگر خواب ببینید بدن یا لباس خودرا خوشبو میکنید، یعنی می‌کوشید مورد ستایش قرار بگیرید ودر این امر اقبال می یابید. اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست میشوید، علامت آن اسـت کـه در لذت جویی افراط خواهید کرد. اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می‌بندید، نشانه آن اسـت کـه چیز باارزشی را از دست خواهید داد.

 

تعبیر خواب اسپری کردن عطر

تعبیر خواب عطر و ادکلن | دیدن خواب عطر چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب اسپری کردن عطر روی خود و یا روی دیگران این اسـت کـه شـما از دیگران کمک میگیرید تا برای مشکلات خود راه حل های خوبی انتخاب کنید. تعبیر خواب دزدیدن شیشه عطر این اسـت کـه خواسته های شـما برآورده نمیشود و برای این خواسته ها هر کاری کـه از دستتان بر می آید را انجام می‌دهید.

 

روانشناسی خواب عطر و ادکلن

خواب دیدن این کـه شـما عطر یا اسپری می‌زنید بیانگر این اسـت کـه شـما بـه دنبال خوشی بیشتر در زندگی تان هستید. تعبیر خواب بوییدن عطر، خاطرات و نوستالژی اسـت. شـما گذشته تان رابه خاطر میآورید عبیر عطر تند و گرم در خواب نشان از ماجراهای استرس آور یا سرگرمی های لوکس و هیجان انگیز اسـت.

تعبیر خواب عطر و ادکلن | دیدن خواب عطر چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب عطر و بوی دیگران، احساسات و عقاید و ویژگی های آنان را نشان می دهد. ملایم بودن یا اذیت دهندگی عطر ارتباط مستقیم با شخصیت و طرز فکر آن فرد در عالم بیداری اسـت. خریدن عطر در خواب بـه این معنی اسـت کـه باید از فرصت های کاری کـه جلوی پایتان قرار گرفته اسـت بـه بهترین نحو استفاده کنید.

 

نشانه شناسی خواب عطر

تعبیر خواب عطر و ادکلن | دیدن خواب عطر چه تعابیری دارد؟

مفهوم عطر را میتوان یک نوع عقیده در قبال افراد یا رویداد هـای خاص بـه حساب آورد، بعنوان مثال، بو یا رایحه خوشایند عطر بـه عواطف خوشایندی مربوط میشود کـه در قبال آن چیزهای بخصوص تجربه میکنید.

 

خواب بوی خوش عطر

اگر در خواب‌تان بوی خوش عطر بـه مشام‌تان رسید، این عطر نشان دهنده‌ی ماجراهای شادی‌بخش و مفرحی اسـت کـه در پیش خواهید داشت.

 

خواب بوی عطر بسیار شدید

تعبیر خواب عطر و ادکلن | دیدن خواب عطر چه تعابیری دارد؟

بوی عطر بسیار شدید در خواب کـه باعث خارش بینی یا سختی تنفس میشود، چنین فضای بودار قدرتمندی نشانگر فشار ذهنی وارد آمده از سوی دیگران اسـت. فشار ذهنی میتواند بـه محیطی استرس آور منجر شود کـه از سرگرمی‌های پوچ یا خواسته‌های تجمل گرایانه ناشی میشود.

 

تعبیر خواب عطر خریدن

خریدن عطر در خواب نشانگر آن اسـت کـه ممکن اسـت یکسری فرصت‌های کسب و کاری شیادانه را دنبال می کنید کـه ممکن اسـت شـما رابه سمت ناکجا آباد و خوشبختی موهوم بکشاند.

 

خواب دزدیدن عطر

دزدیدن یک شیشه عطر در خواب، نشان ازآن دارد کـه آرزوهای پنهان و کارهای مهم‌تان بـه انجام نخواهند رسید. و شـما برای برآورده کردن آن خواسته‌های درون هر کاری کـه بتوانید انجام خواهید داد.

 

تعبیر خواب عطر بعنوان هدیه

تعبیر خواب عطر و ادکلن | دیدن خواب عطر چه تعابیری دارد؟

دیدن عطر در خواب بعنوان هدیه، نشان ازآن دارد کـه یک نوع هدیه‌ی غیر منتظره و خوشایند دریافت خواهید کرد، این هدیه طبق معمول از طرف یک غریبه یا کسی بشما میرسد کـه مدت‌ها اسـت با او صحبت نکرده‌اید.

 

خواب شیشه‌ی عطر

در خواب، شیشه‌ی عطر یا ادکلن نشانگر شخصی صاحب قدرت اسـت کـه سبک زندگی تان را بازرسی می کند. این فرد می تواند کسی باشد کـه بر حساب بانکی، ارثیه، یا هر ابزار مالی دیگر شـما بازرسی دارد.

 

خوابی کـه در آن بوی ناخوشایند یا زننده‌ای احساس می کنید

تعبیر خواب عطر و ادکلن | دیدن خواب عطر چه تعابیری دارد؟

چنین خوابی هشدار و پیامی اسـت برای آنکه عشق، محبت، و وفاداری بیشتری نسبت بـه عزیزان‌تان نشان بدهید. فراموش نکنید آن شخص نیز شـما را دوست دارد.

 

بوی خوش تر و تازه در خواب

چنین خوابی بـه نوعی پیشبینی رویدادی خوشایند در معیت شخصی اسـت کـه برای‌تان عزیز اسـت.

 

خواب عطر مرکبات دیدن

در واقعیت برای‌تان اوقات فراقتی غنی فراهم خواهد آورد و عشقبازی‌های دیوانه‌واری را پیش رو خواهید داشت.

 

خواب یک بوی آشنا را دیدن

تعبیر خواب عطر و ادکلن | دیدن خواب عطر چه تعابیری دارد؟

این خواب نشان از آن دارد کـه در بیداری وقت کافی بخود اختصاص نمیدهید آدم‌ها و چیزهای اطراف‌تان وقت زیادی از شـما میگیرند، پس زمانی را دور ازآن‌ها سر کنید. گوشی موبایل‌تان را خاموش کنید و از همه ی چیز دور شوید. اینکار بـه بازیابی تعادل ذهنی و جسمی‌تان کمک خواهد کرد.

 

خواب یک شیشه‌ بزرگ عطر

چنین خواب بد یمن اسـت و نشان از اندوه و ناراحتی‌های کوچکی دارد کـه خانواده‌تان ازآن متاثر خواهد شد.

 

خواب شنیدن بوهای خوش دوران گذشته

دیدن چنین خوابی خوش یمن اسـت. دانش و تجربه‌ای کـه در زندگی کسب کرده اید بـه حل مشکلات فعلی‌تان کمک خواهد کرد.

 

خواب عطر یا ادکلن گرانقیمت

چنین خوابی خبر از افزایش درآمدتان میدهد

 

خواب شیشه عطر شکسته

چنین خوابی در عالم بیداری برای‌تان کارهای جدی و مسئولانه‌ای در پی خواهد داشت. سعی کنید از پوچی و هرزه درایی رها شوید تا بتوانید تکالیف و وظایف‌تان رابا عزت و شرف انجام دهید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب تشنگی - احساس تشنگی در خواب چه تعبیری دارد؟

 
 
برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.