شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۲۶۹
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۸ - 09 February 2020
پ
تعبیر خواب بینی: اگر بیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گصاحب پسری صالح و درستکار می‌شود.رفت از آن شخص به او منفعتی می‌رسد. بیننده این خواب اگر زن شوهر دار باشد 

تعبیر خواب بینی چیست؟

تعبیر خواب بینی چیست؟

دیدن بینی در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از تعبیر خواب سایت شاخه شما را با تعبیر خواب بینی و دیدن بینی در خواب آشنا میکنیم

تعبیر خواب بینی در کتاب تفسیر فرهنگ رویا

 • این تصویر در رویا کنجکاوی، شهود (مانند بو کشیدن سگ) و نمادی از آلت مردانه را به تصویر می‌کشد.
 • بینی بدریخت یا ناقص: فرد احساس می‌کند تزد دیگران ظاهر یا جلوه مناسبی ندارد.

تعبیر خواب بینی به روایت آنلی بیتون

 • دیدن بینی خود در خواب، نشانه آن است که با توانایی و نیروهایی که در خود کشف می‌کنید قادر به انجام هر کاری خواهید بود.
 • اگر در خواب بینی خود را کوچک‌تر از حدی که هست ببینید، نشانه آن است که به اهداف خود نخواهید رسید.
 • اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است، نشانه آن است که با اراده ای قوی تمام کارهای خود را به ثمر خواهید رساند.

تعبیر خواب بینی به روایت لیلا برایت

 • اگر در خواب بینی خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، بیانگر آن است که در انجام بعضی از کارهایتان دچار شکست می‌شوید.
 • اگر در خواب نتوانید با بینی خود نفس بکشید، بیانگر اتفاقات ناگوار است.

تعبیر خواب بینی به روایت زیگموند فروید

 • اگر بیند که بینی ندارد یکی از بستگان او می‌میرد
 • اگر بیند دو بینی دارد میان او وهمسرش اختلاف پدید می‌آید و کارشان به جاهای دشوار می‌کشد.

تعبیر خواب بینی به روایت حاجظ

 • اگر بیند بینی ندارد، دلیل که کسی از خویشان وی بمیرد.
 • اگر بیند اورا دو بینی است، دلیل که درمیان او و عیال اختلاف افتد.
 •  اگر بیند کسی بوی خوشی را در زیر بینی او داشت، دلیل که او را از ان کس منفعتی رسد. اگر بیننده خواب زن بود، دلیل که او پسری مصلح آید.
 • اگر بیند شخصی بوی ناخوش در زیر بینی او داشت، دلیل است از آن کسی خشمی فرو خورد.

تعبیر خواب بینی به روایت اسماعیل بن اشعث

 • اگر بیند بینی وی مثال خرطومی بزرگ شده است، یا کم از آن، دلیل است کمه به قدر آن عز و جاه وی بیفزاید و خویشان وی نیز زیاده گردند.
 • اگر بیند در بینی او بوی خوش رفت، دلیل است او را فرزندی مصلح بود.
 • اگر بیند در بینی او بوی ناخوش رفت، تاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب بینی به روایت جابر مغربی

 • اگر کسی بیند هر دو سوراخ بینی او یکی شده بود، دلیل که با زن عاقله جمع شود.
 • اگر بیند که سر بینی او بریده است، دلیل که فرزندخویش را ختنه کند و بعضی گویند که در جاه و منزلت او نقصان شود.
 •  اگر بیند که از بینی وی مرغی بیرون آمد، دلیل که اگر چهارپای دارد، بچه آورد.
 •  خون آمدن از بینی در خواب، علامت آن است که به مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شد.
 • اگر کسی در خواب بیند که از بینی او خون می‌آید و معبر را می‌گوید: به خواب دیدم که از بینی من خون می‌آمد، دلیل که مال بسیار یابد. اگر می‌گوید: دیدم خون از بینی من می‌شد، دلیل که مالش برود و باید که چون سائل سخن گوید، معبر لفظاً تعبیر کند و حدیث او را به فال نگاه دارد.
 • اگر کسی بیند که چیزی به کراهت در بینی او شد، دلیل بر خشم و نیکی است.
 • اگر بیند که خون از بینی او بیرون آمد، چنانکه جمله تن او خون آلود گردید، دلیل که مالی حرام به وی رسد و
 • اگر بیند خون ستبر و اندک از بینی او بیرون آمد، دلیل که او را فرزند از شکم مادر بیفتد یا به قول بعضی معبران درویش شود. اگر بیند خون از بینی او بیرون آمد و خون آلود نگشت، دلیل که فرزند یا زن او خانه بیرون کند یا به ایشان گزند رسد.
 • اگر بیند بینی او بر زمین افتاد، دلیل که او را دختری رسد.
 • اگر بیند بینی خود را همی شست، دلیل که مردی زن او را بفریبد به قول بعضی از معبران، خون آمدن از بینی مال است، که از پادشاه آن دیار به وی رسد.
 •  اگر کسی بیند هر دو سوراخ بینی او یکی شده بود، دلیل که با زن عاقله جمع شود.
 • بريدن يا بريده شدن سر بيني ختنه فرزند مذکور است.

تعبیر خواب بینی به روایت منوچهر مطیعی

 • بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس.
 • اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می‌شود و چنان چه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می‌کنیم.
 • سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی است و چنان چه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش شده و نقصان روزی می‌شویم.

تعبیر خواب بینی به روایت محمدبن سیرین

 •  اگر بیند که بینی او سوراخ شده است و مهار در بینی او کرده‌اند، دلیل که مردمان را تواضع کند یا به زنی بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت یابد.
 • اگر بیند که سر بینی او بسته بود، چنانکه دم زدن نتوانست، دلیل که کاربر وی بسته شود.
 • اگر بیند سخن در بینی می‌گوید، دلیل که دولتش زایل شود.
 • اگر بیند که پوست سر بینی او رفته بود، دلیل ک او را زیانی افتد.
 • اگر بیند که مغز از بینی او بیرون آمده بود، دلیل که ازمهتری منفعت یابد.
 • اگر بیند که جانوری از بینی وی بیرون آمد، چون کرم و مگس و مانند این، دلیل که او را فرزندی آید.

تعبیر خواب بینی به روایت دانیال نبی(ع)

 • بینی در خواب، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند، دلیل قدر وجاه بیننده است.
 • اگر بیند که بینی او کوتاه شده است، دلیل بر نقصان قدر و منزلت آن.
 • اگر بیند که بینی او افتاده بود، دلیل که از جاه ومنزلت بیفتد.
 • اگر بیند که سوراخ بینی او فراخ شده، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود.
 • اگر تنگ شده بود، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود.
 • اگر در خواب ديديد بيني شما دچار عيب و ايرادي شده چشم به راه آسيبي باشيد که بر شئون اجتماعي شما وارد مي آيد.
 • اگر ببينيد که بيني نداريد يا داشته ايد و از بين رفته از مقامي که داريد خلع مي شويد و شغلي را که داريد از دست مي دهيد.
 • آب بيني در خواب نشانه فرزند است. اگر ببيند که از بيني او آب مي آيد خداوند به او فرزندي عنايت مي فرمايد.
 • فرو چکيدن آب از بيني اداي دين است و پرداخت وامي که بيننده خواب دارد به طوري که اگر بيننده خواب وام دار است از زير بار قرض خلاص مي شود و اگر بيمار است شفا مي يابد.
 • اگر کسي ببيند آب بيني خود را مي گيرد و به روي جفت خويش مي افکند از او صاحب فرزند مي شود. اگر آب بيني به لباسش نيفتد جنين سقط مي شود.
 • اگر ببینی از بینی تو مقدار کمی خون لخته [خون بسته و منعقد شده] بیرون می‌آید، یـعـنـی همسرت سقط جنین می‌شود و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: فقیر می‌شوی
 • اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد) ‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی خون اندکی بیرون آمده و ضعیف شده‌ای و لباس تو خون‌آلود نشده است، یـعـنـی فقیر و تنگدست می‌شوی و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر ببینی مجدداً قوت و نیروی خود را به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری..

تعبیر خواب بینی به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است.
 1. عزو سرافرازی
 2. مال
 3. بزرگی و عظمت
 4. فرزند
 5. عیش وزندگی خوش
 • اگر بیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گصاحب پسری صالح و درستکار می‌شود.رفت از آن شخص به او منفعتی می‌رسد. بیننده این خواب اگر زن شوهر دار باشد 
 • اگر بیند کسی چیزی بد بو مقابل بینی او گرفت از آن شخص خشمگین می‌شود اما خشم خودش را فرو می‌خورد و در مهار آن موفق می‌شود.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بیماری چیست؟

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بیل چیست؟

برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.