شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۱۵۵
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۱ - 26 December 2019
پ
تعبیر خواب انگشتر و دیدن انگشتر در خواب را به تعبیر بزرگان تعبیر خواب آشنا میکنیم

تعبیر خواب انگشتر_دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب انگشتر - دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از سایت شاخه شما را با تعبیر خواب انگشتر و همچنین دیدن انگشتر درخواب به تعبیر بزرگان آشنا خواهیم کرد

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه لوک اویتنهاو

 •  تعبیر خواب خریدن انگشتر نامزدی است.
 • دیدن خواب پیدا کردن انگشتر نشانه اختلاف است.
 •  تعبیر خواب انگشتر افتخار و آرامش خاطر است.
 • تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر نشانه دام و تله است.
 •  تعبیر خواب گم کردن انگشتر نشانه جدایی و طلاق است.
 •  دیدن انگشتری گرانقیمت در خواب تعبیرش ازدواج موفق است.

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه کارل گوستاو یانگ

 •  اگر در خواب ببینید که حلقه در انگشت شما باشد، بیانگر تعهد شما به رابطه یا یک تلاش جدید است.
 • تعبیرِ خوابِ دیدن یا دریافت انگشتر در خوابتان نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است.
 • خواب دیدن اینکه انگشتر را گم می کنید یا کسی انگشترتان را دزدیده است بیانگر عدم امنیت است. شما ممکن است علاقه تان را به یک رابطه یا مساله از دست می دهید. 
 • خواب دیدن اینکه حلقه تان شکسته است بیانگر این است که وفاداری تان زیر سوال می رود. تعبیر دیگر این است که حلقه ی شکسته نمادی از پایان دادن به یک رابطه است. تعهد وجود ندارد.
 • دیدن حلقه عروسی در خوابتان بیانگر کامل بودن و عشق ابدی است. اگر ازدواج نکردید و حلقه عروسی پیدا می کنید به این معنی است که رابطه ی شخصی تان به سطح جدیدی رسیده است.
 • خواب دیدن در مورد حلقه نامزدی بیانگر این است که در مورد یک تعهد دراز مدت و ازدواج فکر می کنید. نمادی از عشق است. اگر شما در مورد خواستگاری کردن فکر می کنید، خواب دیدن حلقه نامزدی ممکن است بیانگر این باشد که در موردش نگرانید.

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه آنلی برایتون

 •  گم کردن انگشتر الماس را نشانه رسوا شدن یا مرگ تعبیر می کند
 • اگر کسی خواب ببینید که انگشتر الماس دارد سعادت مند خواهد شد و هدایای زیادی به او داده خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر دختری خواب ببیند که نامزدش به او انگشتر الماس هدیه می دهد ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.
 •  داشتن ، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب را نشانه زیاد شدن ایمان ، فراخی روزی و گشایس کار می داند.
 • دیدن انگشتر الماس در خواب را نشانه رسیدن به موفقیت تعبیر می کند. اگر خواب ببینید که صاحب انگشتر الماس شده اید مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار خواهید گرفت.
 • دادن انگشتر عقیق به کسی در خواب نشانه انجام دادن کاری برای آن شخص خواهد بود. و اگر در خواب فقط نگین عقیق انگشتر را به کسی دادید یعنی اینکه آن شخص را راهنمایی خواهید کرد.
 • اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا اینکه آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید مال ، قروت و یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و دچار ضرر و زیان خواهید شد.

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد .
 • گم شدن انگشتر برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود .
 • اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست .
 • اگر در خواب دیدید که انگشتر خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنانچه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد .
 • اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید . گرفتن انگشتر از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتر گرفته و داده می شود .

تعبیر خواب انگشتر طلا

 • اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند یعنی اینکه از کسی سخنی مکروه خواهد شنید.
 • اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند یعنی اینکه آن دختر شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد بود.
 • اگر یک زن در خواب انگشتر طلا پیدا کرد نشانه رسیدن به موفقیت و شادابی است و اگر زنی خواب ببیند که شوهرش به او انگشتر طلا هدیه داد مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادابی خواهد رسید.
 • اگر مردی خواب ببینید که انگشتر طلا پیدا کرد آن مردی به زودیبا کاری مواجه می شود که در آن کار ضرر خواهد کرد.
 • اگر یک مرد خواب ببیند که انگشتری از جنس طلا دارد خوب نیست و نشانه رسیدن به سختی و ناراختی و انجام دادن کاری حرام می باشد و احتمالا ضرر مالی هم خواهد دید.
 • اگر مردی خواب ببییند که از طلا فروش انگشتر طلا خرید خواب او نشانه این است که مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب و گول زدن او را دارد و باید آن مرد مواظب باشد.
 • اگر مردی خواب ببینید که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت گذاشت آن کس که انگشترش را پیش او به امانت گذاشته است در بیداری به او خیانت خواهد کرد و یا سخن ناروایی بین آن ها رد و بدل خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر به روایت ابراهیم کرمانی

 • گر ببیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود
 • اگر ببیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است ، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بر وی خشم گیرد .
 • اگر ببیند انگشتر او از سیم بود ، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال است .
 • اگر انگشتر از آهن بیند آن چه دارد اندک و حقیر است . اگر ببیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود ، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم .

تعبیر خواب انگشتر به روایت جابر مغربی

 • اگر ببیند که از آن دو نگین یکی بیفتاد ، دلیل که از دو گناه یکی توبه کند .
 • اگر ببیند نامه نوشته بود و به انگشتر خویش مهر کرد ، دلیل است چیزی پنهان بدو رسد .
 • اگر ببیند که نامه گشاده را مهر کرد ، دلیل که چیزی آشکار بدو رسد .
 • اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود ، دلیل که قوت و توانایی یابد .
 • اگر ببیند از برنج یا مس است ، دلیل که از مردمان بی اصل منفعت یابد . اگر ببیند که بلور است ، دلیل که از مردم عامه چیزی بدو رسد .
 • اگر ببیند انگشتر خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر بدو رد کرد ، دلیل است که زنی به نکاح بخواهد و اجابتش نکند .
 • اگر ببیند انگشتر خویش بشکست ، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد .
 • اگر ببیند که انگشتر او دو نگین داشت یا کسی بدو داد که آن هر دو نگین یکی موافق یکدیگرند ، دلیل است خداوند انگشتر ، غلام زاده بود .

تعبیر خواب انگشتر به روایت محمدبن سیرین

 •  داشتن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری تعبیر می شود
 • پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به ثروت ، اعتبار ، عمر دراز ، صاحب فزرند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود. و از دست دادن انگشتر فیروزه تعبیری برعکس خواهد داشت.
 • دیدن خواب داشتن انگشتر یشمی نشانه ازدواج با یک زن خواهد بود.
 • اگر کسی ببیند که انگشتر او ضایع شود یا دزد برد ، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید .
 • اگر ببیند انگشتر او بشکست و نگین او بماند ، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بماند .
 • اگر ببیند انگشتر خود را به کسی بخشید ، دلیل که از آن چه دارد برخی از آن ببخشد .
 • اگر ببیند انگشتر خویش بفروخت و پول گرفت ، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند . اگر پول نگرفت ، آن چه دارد برخی از آن بفروشد .

 

تعبیر خواب انگشتر به روایت یوسف نبی

 • دیدن حلقه انگشتر فرزند است .
 • دیدن انگشتر نقره یا فیروزه : مهربانی از خلق
 • دیدن انگشتر مردان را کراهت باشد ، بعضی گویند عزت و جاه است .

 

تعبیر خواب انگشتر به روایت دانیال نبی

 • چون نقش و صفت انگشتری بیند ، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد .
 • اگر ببیند که در مسجد یا در نماز یا در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن شخص بازرگان بود ، نصیب او نفع تجارت شود و جمله هم بر این قیاس باشد .
 • اگر ببیند که انگشتری سلطان به وی داد ، دلیل نماید که از مملکتی سلطان به وی دهد یا دلیل است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد .
 • اگر ببیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند ، دلیل است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد . یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد . اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتر .

*****************************

تعبیر خواب انگشتر به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • انگشتر سیمین (نقره) در خواب بر چهار وجه است:
 1. قدرت و سلطنت
 2. زن
 3.  فرزند
 4.  مال
 • انگشتر زرین نیک است .
 • اگر زنی خواب ببینید که انگشتر نگین دار خود را گم کرده است یعنی اینکه جاه و مقامش از بین خواهد رفت و یا اینکه فرزند و یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف خواهد شد. و اگر آن زن حاکم یا مقامی داشت مقامش را از دست خواهد داد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب انجیر_دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد؟

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب انار_دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد؟برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
عناوین مرتبط
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.