حکم پاسور بازی به قصد غیرقمار چیست؟
پاسخ رهبر انقلاب به استفتاء حکم بازی ورق (پاسور) به قصد غیرقمار
قبلی۷